SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska Sp.j. - Warszawa

PL

EN

DE

Polityka Prywatności

I. Strona internetowa www.swks.com.pl jest prowadzona przez SWKS Sztejnert, Winnicka, Kowalczuk, Sosnowska spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 529704, NIP: 5213682405, REGON: 147495482, adres e-mail: office@swks.com.pl (dalej: "SWKS").

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.swks.com.pl i ewentualnym przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

 

II. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem strony www.swks.com.pl jest SWKS. Dane osobowe przetwarzane będą przez SWKS na podstawie wyrażonych zgód (na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) w celach w tych zgodach określonych.  Dane osobowe będą też przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

W przypadku wprowadzenia na stronie www.swks.com.pl funkcjonalności wymagających podania jakichkolwiek danych osobowych, ich przekazanie za pośrednictwem strony oznaczać będzie zgodę na ich zbieranie, wykorzystanie i udostępnianie zgodnie z właściwymi oświadczeniami odbieranymi od użytkownika oraz postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności oraz dalszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, które zostaną użytkownikowi przekazane. Podanie danych będzie dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności strony www.swks.com.pl. SWKS nie będzie jednak ani przekazywać, ani udostępniać dostarczonych danych podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszej Polityki Prywatności, a każdy użytkownik, który dostarczył SWKS dane osobowe za pośrednictwem www.swks.com.pl, będzie miał prawo:

 

1) o ile dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody - w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 

2) żądania od SWKS dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych; obecnie jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (gdy przetwarzanie oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

 

Realizacja wskazanych powyżej praw, poza wniesieniem skargi do organu nadzorczego, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań i przesłanie ich na adres e-mail wskazany na wstępie lub w inny wybrany przez użytkownika sposób.

 

Do przekazanych danych osobowych będą miały dostęp wyłącznie osoby upoważnione przez SWKS, w tym zajmujące się na zlecenie SWKS administrowaniem strony www.swks.com.pl. Osoby te zobowiązane są do zachowania wszelkich danych w ścisłej poufności.

 

SWKS nie podejmuje decyzji wobec użytkowników, których dane dotyczą, w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie.

 

Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji interesu użytkownika, który przekazał SWKS swoje dane za pośrednictwem strony www.swks.com.pl, w każdym jednak przypadku nie dłużej niż do momentu ewentualnego odwołania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem dozwolonego prawem dalszego przetwarzania, w tym w zakresie rozstrzygania zasadności roszczeń związanych z przetwarzaniem przez SWKS danych osobowych (z uwzględnieniem okresów przedawnienia).

 

III. W przypadku skorzystania z modułu "formularz kontaktowy", wprowadzone do niego dane zostaną wysłane bezpośrednio na adres e-mail podany w formularzu i nie będą archiwizowane w zasobach strony www.swks.com.pl. Użytkownik przed wysłaniem formularza zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z odpowiedzią na zadane w formularzu pytanie.

 

SWKS podejmuje wymagane działania celem zabezpieczenia danych przekazywanych za pośrednictwem strony www.swks.com.pl.

 

IV. Korzystanie ze strony www.swks.com.pl poprzez przeglądanie jej zawartości nie pociąga za sobą przekazania jakichkolwiek danych osobowych.

 

V. Zarówno całość treści strony www.swks.com.pl, jak i jej poszczególne fragmenty są chronione prawem autorskim. Kopiowanie kontentu lub korzystanie z niego w jakikolwiek sposób inny, niż przeglądanie zawartości strony, może nastąpić po uzyskaniu uprzedniej zgody SWKS. W przeciwnym razie takie działania podlegać będą sankcjom przewidzianym przepisami prawa.

 

 

 

Contact

SWKS Sztejnert, Winnicka,

Kowalczuk, Sosnowska Sp.j.

 

ul. Nowogrodzka 68

02 - 014 Warszawa

Telefon:

+48 22 48 63 099

Fax:

+48 22 48 63 133

Email:         office@swks.com.pl

Form

Copyright © 2015 swks.com.pl | All Rights Reserved.

 

Design and implementation:  forevermedia.pl