Po przecinku

Luty 18, 2018

4aChoć ustawa Prawo przedsiębiorców jeszcze nie doczekała się publikacji w Dzienniku Ustaw (stan na 15 lutego 2018 r. godz. 17.00), warto pochylić się nad lekturą jej projektu, bo wieść niesie, że ma wejść w życie już 1 marca. Dziś ważniejsza od publikacji „konstytucji dla przedsiębiorców” była publikacja jednolitego tekstu ustawy o podatku tonażowym.

Przedsiębiorca zapoznając się z nowymi przepisami z całą pewnością wpadnie w zachwyt nad nagłym zaufaniem, jakiego nabrało do niego państwo. Oto – w myśl art. 10 ust. 1 i 2 (tekst ustawy w brzmieniu przekazanym do Senatu w myśl art. 52 regulaminu Sejmu) – organ kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Nie dość na tym: jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy! Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy, jeżeli przedmiotem postępowania przed organem jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w sprawie pozostają wątpliwości co do treści normy prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, chyba że sprzeciwiają się temu sporne interesy stron albo interesy osób trzecich, na które wynik postępowania ma bezpośredni wpływ. Nic tylko prowadzić działalność gospodarczą! I prowadzić obsługę prawną przedsiębiorców: same wygrane sprawy, klient zadowolony, gospodarka kwitnie, dobrobyt i szczęśliwość. Do przecinka.

„Po przecinku” bowiem, a konkretnie w art. 10 ust. 3 ustawy oraz art. 11 ust. 2 ustawy twarz pokazuje stare, „dobre”, kontrolujące i stojące na straży siebie samego państwo. Wątpliwości co do stanu faktycznego nie będą bowiem rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, jeżeli wymagać tego będzie „ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego”. Wątpliwości co do normy prawnej nie będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy, jeśli wymagać tego będzie „ważny interes publiczny, w tym istotne interesy państwa, a w szczególności jego bezpieczeństwa, obronności lub porządku publicznego”.

Nasz blog ma zbyt inteligentnych Czytelników, aby komentować powyższe. Jakie państwo taka konstytucja. Dla przedsiębiorców.